Život za socialismu

Partner soutěže Partner soutěže

Pravidla

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz „Život za socialismu““

 1. Vyhlašovatelem soutěže „Život za socialismu“ (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže, je společnost ING Bank N.V.
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická, s výjimkou osob v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do realizace Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 3. Soutěž bude probíhat od 11. 11. 2019 do 8. 12. 2019. Pro účast v Soutěži je nutné být registrovaným uživatelem portálu TN.cz. Do Soutěže se soutěžící zapojí tak, že v období od 11. 11. 2019 do 8. 12. 2019 ve svém uživatelském profilu na portálu TN.cz vyplní přihlašovací formulář a jeho prostřednictvím odešle fotografii na zadané téma (dále jen „Soutěžní fotografie“). Požadavky na formát a obsah Soutěžní fotografie budou zveřejněny na portálu TN.cz.
 4. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna na internetu a v televizním vysílání, a kontaktní údaje výherců finanční výhry mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže za účelem vyplacení finanční výhry. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
 5. Každý registrovaný uživatel portálu TN.cz může do Soutěže zaslat pouze jednu Soutěžní fotografii. Do doby, než se Soutěžní fotografie zúčastní 10 „duelů“, je možné Soutěžní fotografii vyměnit za jinou. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah (např. fotografie nahých dětí), zasahují do práv třetích osob nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.
 6. Soutěžící poskytuje TV Nova oprávnění užít zaslanou Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžní fotografie na internetu, případně v televizním vysílání. Soutěžící odpovídá TV Nova za to, že je oprávněn k zaslání a poskytnutí oprávnění k užití Soutěžní fotografie v rámci Soutěže a že užitím Soutěžní fotografie v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora fotografie, osob zachycených na fotografii apod.
 7. Došlé Soutěžní fotografie splňující podmínky Soutěže, budou průběžně umísťovány na portál TN.cz a zpřístupněny hlasování ve formě tzv. „duelů“ dle podmínek stanovených TV Nova. Hlasování bude probíhat v období od 11. 11. 2019 do 8. 12. 2019 a bude rozděleno na čtyři (4) týdenní hlasovací kola, a to:

  1. kolo od 11. 11. do 17. 11. 2019
  2. kolo od 18. 11. do 24. 11. 2019
  3. kolo od 25. 11. do 1. 12. 2019
  4. kolo od 2. 12. do 8. 12. 20197
 8. Je zakázáno znehodnocovat výsledky hlasování pomocí technických zařízení (hlasovacích robotů) nebo jiným obdobným způsobem. Pokud TV Nova kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že dochází k porušování či obcházení stanovených pravidel hlasování a manipulaci s výsledky Soutěže, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže fotografie, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.
 9. Hlasování v jednotlivých hlasovacích kolech bude ukončeno vždy v neděli o půlnoci. Na základě výsledků hlasování budou vyhodnocena jedna (1) výherní fotografie daného soutěžního kola, která dosáhla v tomto kole největšího procenta vyhraných „duelů“. Do hodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se v daném hlasovacím kole zúčastnily alespoň 50 „duelů“. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, se stanou výherci týdenního kola a získají týdenní cenu:

  1. kolo: Poukaz Voyo na 3 měsíce + Hra Co na to Češi
  2. kolo: Poukaz Voyo na 3 měsíce + Kuchařka MasterChef Česko: Nejlepší recepty
  3. kolo: Poukaz Voyo na 3 měsíce + Plecháček Policie Modrava + nůž na houby Policie Modrava
  4. kolo: Poukaz Voyo na 3 měsíce + DVD Kameňák
 10. Týdenní cenu může soutěžící v Soutěži získat pouze jednou, a to bez ohledu na to, kterou z týdenních cen získal. Pokud by se stejná Soutěžní fotografie umístila na prvním místě opakovaně, bude z vyhodnocení příslušného hlasovacího kola vyřazena a pořadí Soutěžních fotografií v daném hlasovacím kole se odpovídajícím způsobem posune.
 11. Po skončení posledního hlasovacího kola budou vyhodnoceny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie celé Soutěže, které získají nejvyšší procento vyhraných „duelů“ za celou dobu hlasování v Soutěži, tj. souhrnně za všechna (4) hlasovací kola. Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se zúčastnily celkem alespoň 200 „duelů“. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografii do Soutěže zaslali, se stanou výherci Soutěže a získají tyto výhry:

  1. místo: 30.000 Kč
  2. místo: 15.000 Kč
  3. místo: 5.000 Kč
 12. V případě shodného nejvyššího procenta vyhraných „duelů“ u více Soutěžních fotografií bude pořadí těchto Soutěžních fotografií určeno losováním. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny na portálu TN.cz.
 13. Věcné ceny budou výhercům zaslány na jimi uvedenou adresu bydliště s tím, že ceny bude zasílány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady. Finanční výhry budou výhercům vyplaceny spolupořadatelem Soutěže. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z výher, jejichž hodnota přesahuje 10.000 Kč je předmětem zdanění v souladu s platnými právními předpisy a příslušná daň bude sražena z vyhlášené částky finanční výhry před jejím vyplacením.
 14. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání cen.
 15. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.
 16. Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na portálu TN.cz. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící i hlasující jsou povinni se mu podřídit.
 17. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslanou Soutěžní fotografii ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
 18. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
 19. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu TN.cz.
V Praze dne 01.11.2019