Pravidla

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o nejhezčí rodinnou fotografii

 1. Vyhlašovatelem soutěže o nejhezčí rodinnou fotografii (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost CENTRUM BABYLON, a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, s výjimkou osob v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do realizace Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 3. Soutěž bude probíhat od 07.11.2016 do 04.12.2016. Pro účast v Soutěži je nutné být registrovaným uživatelem portálu TN.cz. Do Soutěže se soutěžící zapojí tak, že v období od 07.11.2016 do 04.12.2016 ve svém uživatelském profilu na portálu TN.cz vyplní přihlašovací formulář a jeho prostřednictvím odešle rodinnou fotografii na zadané téma (dále jen „Soutěžní fotografie“). Požadavky na formát a obsah Soutěžní fotografie budou zveřejněny na portálu TN.cz. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru.
 4. Každý registrovaný uživatel portálu TN.cz může do Soutěže zaslat pouze jednu Soutěžní fotografii. Do doby, než se Soutěžní fotografie zúčastní 10 „duelů“, je možné Soutěžní fotografii vyměnit za jinou, poté bude možné pouze upravit zobrazení (výřez) Soutěžní fotografie v nastavení profilu. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah (např. fotografie nahých dětí), nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.
 5. Odesláním formuláře poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít údaje uvedené ve formuláři a připojenou Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžní fotografie a uvedených údajů na portálu TN.cz, případně v televizním vysílání programu NOVA. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím Soutěžní fotografie a uvedených údajů v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora fotografie, osob zachycených na fotografii apod.
 6. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání/předání ceny.
 7. Došlé Soutěžní fotografie budou průběžně umísťovány na portál TN.cz a zpřístupněny hlasování ve formě tzv. „duelů“. Hlasování bude probíhat v období od 07.11.2016 do 04.12.2016 a bude rozděleno na čtyři (4) týdenní hlasovací kola, a to: 1.kolo od 07.11. do 13.11.2016, 2.kolo od 14.11. do 20.11.2016, 3.kolo od 21.11. do 27.11.2016, 4.kolo od 28.11. do 04.12.2016.
 8. Je zakázáno znehodnocovat výsledky hlasování pomocí technických zařízení (hlasovacích robotů) nebo jiným obdobným způsobem. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že dochází k porušování či obcházení tohoto zákazu a manipulaci s výsledky Soutěže, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže fotografie, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.
 9. Hlasování v jednotlivých hlasovacích kolech bude ukončeno vždy v neděli o půlnoci. Na základě výsledků hlasování budou vyhodnoceny tři (3) výherní fotografie daného soutěžního kola, které dosáhly v tomto kole největšího procenta vyhraných „duelů“. Do hodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se v daném hlasovacím kole zúčastnily alespoň 50 „duelů“. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, se stanou výherci týdenního kola a získají týdenní cenu – vouchery na služby v CENTRU BABYLON v hodnotě:
  1. místo: 5.000 Kč
  2. místo: 3.000 Kč
  3. místo: 1.000 Kč
 10. Týdenní cenu může soutěžící v Soutěži získat pouze jednou a to bez ohledu na to, kterou z týdenních cen získal. Pokud by se stejná Soutěžní fotografie umístila na některém z prvních třech míst opakovaně, bude z vyhodnocení příslušného hlasovacího kola vyřazena a pořadí Soutěžních fotografií v daném hlasovacím kole se odpovídajícím způsobem posune.
 11. Po skončení posledního hlasovacího kola budou vyhodnoceny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie celé Soutěže, které získají nejvyšší procento vyhraných „duelů“ za celou dobu hlasování v Soutěži, tj. souhrnně za všechna (4) hlasovací kola. Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se zúčastnily celkem alespoň 200 „duelů“. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografii do Soutěže zaslali, se stanou výherci Soutěže a získají hlavní cenu - vouchery na služby v CENTRU BABYLON v hodnotě:
  1. místo: 12.000 Kč
  2. místo: 8.000 Kč
  3. místo: 4.000 Kč
 12. Jednotlivý voucher je vždy v hodnotě 1.000 Kč a musí být uplatněn najednou. Každý výherce dostává odpovídající počet voucherů. Voucher může být uplatněn na všechny služby CENTRA BABYLON (kromě gastronomických služeb). Uplatnit jej lze na recepci WELLNESS HOTELU BABYLON a na všech pokladnách CENTRA BABYLON. Poukaz není směnitelný za peníze, ale pouze za služby CENTRA BABYLON dle aktuálního ceníku. Za nevyčerpanou hodnotu poukazu se peníze nevracejí. Platnost poukazu není možné prodloužit.
 13. V případě shodného nejvyššího procenta vyhraných „duelů“ u více Soutěžních fotografií bude pořadí těchto Soutěžních fotografií určeno losováním.
 14. Hlavní cenu za 1. místo si musí výherce převzít osobně v CENTRU BABYLON v Liberci v termínu stanoveném CET 21. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že při převzetí hlavní ceny za 1. místo může být výherce fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity pro potřeby CET 21 a/nebo spolupořadatele Soutěže, zejména tak, že budou zveřejněny na internetu, případně v televizním vysílání.
 15. Pro případ, že se výherce hlavní ceny za 1. místo nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů do 7 dnů od ukončení Soutěže, a/nebo výherce nesplní stanovené podmínky převzetí hlavní ceny, si CET 21 vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že takový soutěžící hlavní cenu nezíská, jeho Soutěžní fotografie bude z vyhodnocení Soutěže vyřazena a pořadí Soutěžních fotografií se odpovídajícím způsobem posune.
 16. Týdenní ceny a hlavní ceny za 2. a 3. místo budou výhercům zaslány poštou na jimi uvedenou adresu. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 17. Soutěžící jsou srozumění s tím, že ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání cen.
 18. Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu dopisove@nova.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na portálu TN.cz. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící i hlasující jsou povinni se mu podřídit.
 19. Účastí v Soutěži soutěžící i hlasující vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 20. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslanou Soutěžní fotografii ze Soutěže vyloučit.
 21. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
 22. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu TN.cz.
V Praze dne 1.11.2016